Czym grozi cyberprzemoc?

Zjawisko przemocy słownej było obecne chyba pod początków kontaktów międzyludzkich. Polega ono głównie na dominacji jednej osoby nad drugą poprzez wypowiadanie słów mających dotknąć sfery psychicznej drugiej osoby, jednocześnie sprawiając jej w tej sferze ból. Często towarzyszy temu oczernianie czy negowanie wartości oraz godności drugiej osoby. Do klasyki popkultury wszedł obraz szkoły, gdzie oprócz całkowicie normalnych uczniów znajdują się i tacy, którzy dominują życie szkolne poprzez strach wywoływany ich postawą i słowami. Niestety bez przełożenia na praktykę nigdy taki obraz nie pojawiłby się w książkach czy filmach. Dzisiaj taka agresja może (i jest) stosowana w internecie, gdzie towarzyszy agresorom poczucie anonimowości. Agresja taka nazywana jest cyberprzemocą i jest tępiona na każdym kroku. Agresorzy najczęściej nie zdają sobie sprawy jak wielką krzywdę mogą wyrządzić drugiej osobie i jaka odpowiedzialność za to im grozi.

Prawo w obronie internautów

Normy polskiego kodeksu karnego są normami abstrakcyjnymi. Oznacza to, że nie są one uzależnione od konkretnych przypadków i nie wskazują konkretnego adresata tych norm. Pod normę podpada więc pewne działanie. Jeżeli chodzi o pobicie, nie będzie ważne dla samej czynności bicia czy sprawca używał ręki czy też kastetu. Podobnie jeżeli chodzi o przestępstwa związane z agresją słowną nie jest ważne czy sprawca robi to za pomocą własnych ust, czy słów pisanych w internecie. Dojść można więc do wniosku, że za cyberprzemoc grożą dokładnie takie same sankcje, jak za inne przestępstwa z wykorzystaniem słów. O jakie czyny zabronione chodzi? 

Kodeks karny stanowi iż kto pomawia inną osobę, podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. Jeżeli jednak czyni to za pomocą środków masowego komunikowania (a więc za pomocą portali społecznościowych), dodatkowo zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wysokości do jednego roku. Analogiczna sytuacja (łącznie ze środkami masowego komunikowania) uregulowana jest w przepisie o znieważaniu. Niestety mało kto jest świadomy jak duże kary może przynieść jego działanie. Podobnie nawoływanie do nienawiści na tle rasowym, religijnym, narodowościowym etc. jest karane. Często są to głupie żarty, które jednak mogą przynieść opłakane skutki.

Cyber przemoc trzeba tępić

Na cyberprzemoc należy stanowczo reagować. Jest to przestępstwo i sprawca powinien za nie ponieść karę. Warto informować o tym uprawnione osoby, a samodzielnie reagować na każde wystąpienie takiego zachowania. Jeżeli nie będzie się mówiło negatywnie o takich zachowaniach, sprawcy mogą uznać to jako zachętę do dalszego działania. 

Sfałszowanie podpisu może grozić nawet 5-letnim pozbawieniem wolności

W dzisiejszych czasach wyróżnić można różne rodzaje przestępstw. Jedne są bardziej poważne, drugie mniej, ale na pewno trzeba wzbraniać się przed fałszowaniem podpisów na dokumentach, ponieważ za takie czyny można surowo odpowiedzieć przed Sądem. Taki występek sprawia, że do więzienia można trafić na okres od 3 miesięcy aż do 5 lat, więc warto zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. Oczywiście fałszować można różnorodne dokumenty, np. testamenty, umowy kredytowe, czy też podpisy rodziców. Nie jest to jednak zgodne z prawem, dlatego za fałszowanie podpisu, które zostało udowodnione na pewno odpowie się karnie. 

Okoliczności łagodzące

Warto mieć na uwadze to, że istnieją pewne okoliczności łagodzące, które Sąd może wziąć pod uwagę w ocenie takiego czynu. Przede wszystkim można tutaj wyróżnić:

– niską szkodę społeczną czynu,

– zgodę na podrobienie podpisu od osoby, której podpis się podrabia.

Oczywiście nigdy nie powinno się do takich czynów posuwać, jednak niekiedy można uzyskać za taki występek karę grzywny, która jednak może być dla przestępców bardzo dotkliwa, ponieważ może ona wynieść nawet 540 stawek dziennych, a te nie mogą być niższe niż 10 złotych. Jak widać wyraźnie zawsze warto zastanowić się dwa razy nad swoim postępowaniem, aby przypadkiem nie odpowiedzieć za swój czyn karnie. Fałszowanie podpisów w sposób umyślny jest oceniane przez Sąd najsurowiej, więc wtedy takie osoby powinny przygotować się na karę pozbawienia wolności na okres 5 lat. Jest to najsurowsza kara za ten czyn, ale każdy powinien zdawać sobie z tego sprawę, gdy dopuszcza się przestępstwa.

Przygotowania do popełnienia przestępstwa

Istotne jest też to, że karnie odpowiadać może osoba, która poczyniła stosowne kroki do popełnienia przestępstwa, a więc zaczęła je przygotowywać, jednak później nie podjęła się realizacji tego czynu w praktyce. Mowa tutaj np. o kupnie różnego rodzaju pieczątek z nazwiskiem innej osoby, aby sprawić, że sfałszowany dokument będzie autentyczny. Za takie czyny również można surowo odpowiedzieć przed Sądem, dlatego też jeśli zostaną one udowodnione, można liczyć się z karą ograniczenia wolności. Karnie odpowiadać będą też osoby, które przerobiły istniejący już podpis na dokumencie tak, że stanie się on sfałszowany. Jak widać odpowiadać można za różne czyny związane z podpisami, jednak warto pamiętać o tym, że każde podpisanie się za inną osobą na jakimś ważnym dokumencie będzie oznaczało możliwość poniesienia z tego tytułu bardzo poważnej kary. Niekiedy jednak ludzie robią to nieświadomie, gdy mają problemy psychiczne lub też działają pod wpływem silnych emocji, wtedy też Sąd potraktuje takie osoby łagodniej lub też skieruje je do szpitala psychiatrycznego. 

Jakie kary grożą nam za składanie fałszywych zeznań?

Składanie fałszywych zeznań to bardzo poważne przestępstwo zwłaszcza, gdy składa się zeznania przed Sądem w jakiejś istotnej sprawie. Trzeba się więc dobrze zastanowić nad tym, czy takie postępowanie jest na pewno dobrym wyborem, czy też jednak lepiej mówić zawsze prawdę i nie odpowiadać karnie za swoje wybryki. Warto pamiętać o tym, że w wielu przypadkach świadkowie mają obowiązek składania zeznań chyba, że są członkami rodziny osoby, która jest oskarżona o popełnienie jakiegoś przestępstwa. Każda osoba, która pod przysięgą składa fałszywe zeznania musi liczyć się z tym, że grozić będą jej nawet 3 lata pozbawienia wolności. Oczywiście są odstępstwa od tej reguły, np. wtedy, gdy zeznania nie miały wpływu na ogłoszenie wyroku lub też były mało istotne dla prowadzonej sprawy, ale to musi już ocenić rzetelnie Sąd.

Sprostowanie zeznań

Przed ogłoszeniem wyroku osoba zeznająca może zdecydować się na sprostowanie swoich zeznań, gdy uzna jednak, że powinna powiedzieć prawdę przed Sądem, bo może jej grozić w innym wypadku dotkliwa kara. Ważne jest jednak to, aby zrobić to przed ogłoszeniem nieprawomocnego wyroku, ponieważ później nie będzie to już rozpatrywane. Istotną kwestią jest też składanie fałszywych zeznań wobec swojego pracodawcy, wtedy też, jeśli taki fakt wyjdzie na jaw, pracodawca ma prawo rozwiązywać umowę ze swoim pracownikiem ze skutkiem natychmiastowym i to dyscyplinarnie. Zwykle osoby składające fałszywe zeznania nie są zbyt łaskawie oceniane przez Sąd chyba, że boją się o życie swoje lub kogoś bliskiego, wtedy jest to pewnego rodzaju okoliczność łagodząca. Składając fałszywe zeznania często nie da się jednak uniknąć odpowiedzialności karnej, więc warto dwa razy najpierw dokładnie przemyśleć swoje postępowanie, a potem poczynić stosowne kroki.

Odpowiedzialność za słowa

Osoby wzywane przed Sąd w roli świadka muszą zdawać sobie sprawę z tego, że:

– są ważnymi świadkami w danej sprawie i od nich w dużej mierze może zależeć wyrok,

– odpowiadają karnie za swoje słowa i są o tym na samym początku pouczani, dlatego grożą im surowe kary, gdy nie dostosują się do obowiązujących zasad.

Warto więc zadać sobie pytanie, czy dla dobra jakiegoś kolegi, czy też znajomego warto iść do więzienia na kilka lat po to tylko, aby mu pomóc. Każda osoba powinna żyć w zgodzie z samym sobą, a więc warto mówić prawdę zawsze, obojętnie jaka by ona nie była, wtedy nie trzeba będzie obawiać się o to, że Sąd ukaże taką osobę karą więzienia za składanie fałszywych zeznań pod przysięgą. Członkowie rodziny oskarżonego zawsze mogą odmówić składania zeznań przed Sądem, bo mają do tego pełne prawo. 

Obrona konieczna – kiedy możemy ponieść jej konsekwencje?

W sytuacji, gdy ktoś padnie ofiarą jakiegoś przestępstwa, czy też kradzieży może oczywiście skorzystać z obrony koniecznej. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że niekiedy można ponieść z tego tytułu naprawdę surowe konsekwencje prawne, kiedy złamie się zasady związane z obroną konieczną i przekroczy się swoje uprawnienia. Zwykle obronę konieczną stosują na własnym przykładzie osoby, które znajdują się w jakimś niebezpieczeństwie, np. podczas włamania do mieszkania, próby gwałtu, porwania, itd. Wtedy też takie zachowania są często usprawiedliwiane przez Sąd i nie ponosi się żadnych konsekwencji, jednak trzeba zawsze zastosować obronę współmierną do zamachu ze strony napastnika. Nigdy nie można przekroczyć pewnych granic chyba, że nie ma się już innych możliwości na obronę.

Zabicie napastnika

Niekiedy podczas zastosowania obrony koniecznej dochodzi do zabójstwa. W szczególnych przypadkach do takich sytuacji może dojść, np. wtedy gdy napastnik włada bronią, grozi śmiercią ofierze, a ta odpiera atak i ratując swoje życie podczas walki zabija napastnika. Jeśli jednak sprawca nie posługuje się bronią, dochodzi do jakiejś kradzieży, a ofiara zabija napastnika w obronie koniecznej, to wtedy można już ponieść z tego tytułu karę, ponieważ obrona była niewspółmierna do ataku napastnika. Warto pamiętać o tym, gdy broni się własnej osoby, nie można naruszać wtedy dóbr napastnika, a więc np. narazić go na utratę zdrowia, gdy nie istnieje taka konieczność. Nie można samodzielnie wymierzać sprawiedliwości na napastniku, a zaczekać jedynie na przyjazd policji, którą trzeba bezzwłocznie wezwać, gdy tylko ma się taką możliwość.

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Przepisy mówiące o zastosowaniu obrony koniecznej są jednak bardzo trudne do zinterpretowania, dlatego często Sąd podejmuje decyzję o nadzwyczajnym złagodzeniu kary chyba, że Sąd dojdzie do wniosku, że działania ofiary były umyślne i swoje czyny popełniała ona z pełną świadomością po to, aby:

– zemścić się na napastniku,

– odreagować stres wynikający z napaści.

Okolicznością łagodzącą może być oczywiście zbrodnia popełniona w afekcie, oceniają to biegli psychologowie wzywani przez Sąd do zbadania sprawy, dzięki czemu decyzja podejmowana jest bardzo rzetelnie oraz sprawiedliwie. Za przekroczenie granic obrony koniecznej można jednak trafić do więzienia na długie lata, dlatego w każdej sytuacji należy starać się zachować spokój chyba, że napastnik tak bardzo zagraża bezpieczeństwu ofiary, iż ta nie ma innego wyjścia jak posłużenie się środkami mogącymi nawet odebrać życie napastnikowi, w trosce o swoje dobro. Wtedy należy jednak sprawę zbadać dokładnie podczas postępowania karnego.

Prawa i obowiązki świadka w sądzie

Świadkiem w postępowaniu karnym może być każda osoba, która w ocenie organów sprawiedliwości może posiadać istotne i przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy informacje i została wezwana do organu w celu złożenia zeznań. Przepisy procedury karnej nakładają na osobę powołaną do sądu w charakterze świadka szereg obowiązków, których niewykonanie skutkuje odpowiedzialnością karną lub zastosowaniem kar porządkowych. Te same przepisy przyznają jednak świadkowi również prawa, z których może skorzystać.

Obowiązki świadka

1. Obowiązek stawiennictwa na wezwanie i pozostanie do dyspozycji sądu do zakończenia czynności procesowych.

Każda osoba wezwana do sądu w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na miejsce we wskazanej w wezwaniu godzinie. Z obowiązku bezpośredniego stawienia się na rozprawę świadka zwalnia jedynie choroba, trwałe kalectwo lub inna dająca się pokonać przeszkoda. Wówczas istnieje możliwość, by świadka przesłuchać w miejscu jego pobytu, bądź przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przesłuchanie na odległość.

Nie stawienie się na wezwanie lub oddalenie się z miejsca czynności, bez wcześniejszego zezwolenia, skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 10 tys. zł. Ponadto organ sprawiedliwości może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka na miejsce przeprowadzania czynności prawnych.

2. Obowiązek składania zeznań.

Każda osoba, która została wezwana w charakterze świadka ma obowiązek złożyć zeznania. Z kolei jeśli świadek bezpodstawnie odmawia złożenia zeznań i wyjaśnień, mimo pouczenia o spoczywającym na nim obowiązku, mogą zostać nałożone na świadka kary pieniężne do wysokości 10 tys. zł lub kary pozbawienia wolności do 30 dni.

3. Obowiązek złożenia przyrzeczenia

Złożenie przyrzeczenia następuje przed sądem lub wyznaczonym przez sąd miejscu, przy czym za zgodą obu stron można odstąpić od odbierania przyrzeczenia.

4. Obowiązek mówienia prawdy

Wezwany świadek ma obowiązek składania zeznań zgodnie z prawdą i niezatajania istotnych dla postępowania faktów i informacji. Świadek, który świadomie i umyślnie zataja prawdę lub zeznaje niezgodnie z prawdą podlega odpowiedzialności karnej, pozbawienia wolności do lat 3.

Rozbieżności ze stanem faktycznym wynikające z niewiedzy świadka, niepamięci lub też wadliwego postrzegania danych wydarzeń przez świadka nie stanowią czynu zabronionego, a więc nie podlegają karze.

Prawa świadka

1. Prawo do odmowy składania zeznań i uchylenia się od odpowiedzi na pytanie

Prawo do odmowy złożenia zeznań i uchylenia się od odpowiedzi stanowi jedno z najważniejszych praw świadka. Prawo takie przysługuje osobom najbliższym dla podejrzanego. Są nimi: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, rodzice, powinowaty w tym samym stopniu lub linii, osoba pozostająca w stosunku przysposobionym z podejrzanym, lub osoba pozostające we wspólnym pożyciu. Prawo do odmowy składania zeznań przysługuje również osobie, która w innej toczącej się sprawie została oskarżona o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

Ponadto świadek ma prawo bez podania przyczyny uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeśli mógłby w ten sposób narazić siebie lub bliską sobie osobę na odpowiedzialność karną.

2. Prawo do anonimowości

Świadek ma prawo do złożenia wniosku, aby czynność okazania, w którym przedstawiane są mu osoby do rozpoznania, przeprowadzona została z wyłączeniem możliwości rozpoznania świadka przez osobę rozpoznawaną.

3. Prawo do przesłuchania z wyłączeniem jawności

Świadek ma prawo żądać, by przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść jego zeznań naraża jego osobę i bliskich na hańbę i niebezpieczeństwo.

4. Prawo do zastrzeżenia danych dot. miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości sądu i prokuratury.

Świadek ma prawo zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania czy aktualnego miejsca pobytu do wyłącznej wiadomości sądu i prokuratury, jeśli istnieje realna i konkretna obawa użycia przemocy lub groźby wobec świadka lub jego najbliższych w związku z jego zeznaniami. Wszelkie pisma procesowe i wezwania kierowane są wówczas do instytucji, w której pracuje świadek lub na wskazany przez niego adres.

Przepustka w więzieniu – jak ją uzyskać?

Do więzienia trafiają różne osoby, które po pewnym czasie nabierają odpowiedniego doświadczenia. Dokładnie uczą się na swoich błędach i dzięki temu wyciągają cenne wnioski. Starają się później odsiedzieć cały wyrok, a nawet starać się o wcześniejsza przepustkę. Natomiast jest to możliwe, jeśli prezentują idealne zachowanie w więzieniu. To właśnie w tym miejscu są oni dokładnie analizowani przez strażników i dyrektora więzienia. Jeśli zaprezentują się z dobrej strony, to taka przepustka już niedługo będzie mogła być im zaproponowana. Kiedy jest najczęściej przydzielana? Przyjrzyjmy się, jakie możliwości pojawiają się w naszym kraju, w Polsce. 

Dla kogo dostępna przepustka w więzieniu?

Najczęściej jest dostępna dla więźniów, którzy przebywają w więzieniu ze względu na mniejsze przestępstwa. Odsiadują spokojnie swój wyrok i nie powodują żadnych kolejnych problemów. Starają się jak najlepiej wywiązywać ze swoich zadań, które posiadają. Wtedy otrzymują pozytywne oceny, przez dłuższy okres lat w więzieniu. Mogą więc liczyć na pozytywną opinię, która w wielu sytuacjach jest brana pod uwagę. Możliwe, że chcieliby spotkać się ze swoją rodziną, na przykład na święta. Co mogliby uczynić w tym kierunku? Dobrze byłoby wysłać zapytanie o przepustkę z więzienia. 

Ze względu na stan zdrowia także można otrzymać przepustkę. Tutaj jednak prawo również stara się być bardzo dokładne. Ustala się, kiedy sobie można na to pozwolić. Najczęściej ta przepustka jest możliwa, jeśli stan zdrowia uwięzionego jest poważnie zagrożony. Wtedy oczywiście zapewnia mu się odpowiednie leczenie. 

Kiedy przepustka nie jest możliwa? 

W pewnych sytuacjach przepustka dla więźnia nie jest możliwa i temu również dobrze jest się przyjrzeć. Najczęściej mają z tym do czynienia więźniowie, którzy otrzymali dożywocie, na przykład za gwałty czy inne przestępstwa. Oni nie mogą liczyć, że otrzymają zwolnienie z więzienia. 

Tak naprawdę przez cały czas muszą przebywać w więzieniu. I dobrze, jeśli wtedy starają się wyciągać odpowiednie wnioski ze swojego postępowania wcześniejszego. Otrzymali karę, która i tak nie jest warta czynu, który popełnili. Dlatego tak wysoki wyrok się pojawił. Muszą go odsiedzieć, a nie ma on tak naprawdę końca. Widać więc, że czasami polskie prawo ukazuje nam pewne przepisy dotyczące przepustek w więzieniu. Możliwe, że pojawią się pewne zmiany w tym kierunku. Czasami staramy się wzorować na innych krajach, jak i prawie europejskim. I tutaj także prawo w Polsce dochodzi do pewnych wniosków, wprowadzając nowe ustawy. Są one później dokładnie analizowane przez rząd, prezydenta, jak i podpisywane. 

Jaki sposób zapisu rozpraw sądowych jest najlepszy?

 

Prowadzona rozprawa sądowa wymaga nie tylko ogromnej wiedzy sędziów i innych osób biorących w niej udział, ale także wiąże się z ogromną odpowiedzialnością tej władzy w stosunku do społeczeństwa. Władza sądownicza może być kontrolowana przez społeczeństwo(np. poprzez udział w rozprawach, których nie utajniono). Zapis ze spraw sądowych jest ważnym elementem,kontroli w samym sądzie, gdyż zapis przebiegu rozprawy sądowej od razu wykaże wszelkie nieprawidłowości(np. stronniczość sądu czy brak poszanowania dla praw oskarżonego czy innych podmiotów). z tych powodów zapis każdej rozprawy jest bardzo ważny i może być podstawą do odwoływania się przez strony postępowania.

Postępowanie sądowe jest zazwyczaj określone poprzez zasadę pisemności poszczególnych jego etapów(wnioski, zapytania, pozew itd.). Obecnie wnioskuje się za nagrywaniem rozpraw sądowych. Przede wszystkim ma to na celu uchwycenie wszystkich szczegółów mających miejsce na sali sądowej(zachowanie się podmiotów ich zeznania) poza tym najlepiej wykażą czy rzeczywiście ktoś żałuje swoich czynów, a po wielu latach nie będzie problemu z odtworzeniem wydarzeń z sali rozpraw(istotne przy np. odwołaniu). Dodatkowo nagrywanie rozpraw zmniejszy ilość biurokracji i ułatwi postępowanie. Nie będzie już potrzebna rzesza osób do pisania w trakcie rozpraw wszelkich protokołów. Natomiast gdy do rozprawy dołączy nowy sędzia bez problemu zaznajomi się on ze stanem sprawy. Na pewno nagrywanie rozpraw sądowych posiada więcej argumentów za niż przeciw. Przeciwnikami nagrywania rozpraw mogą być osoby biorące udział w konkretnym postępowaniu, gdzie ujawniane są drastyczne lub bardzo intymne szczegóły spraw, ale to na pewno wykluczy instytucja prowadzenia rozpraw „przy zamkniętych drzwiach”(gdy zostanie ujawnione coś co narazi na szwank dobre imię pewnych osób czy narazi na szkody moralne lub zdradzenie tajemnić(np. służbowej, spowiedzi innych). Przede wszystkim nagrywanie rozpraw pozwala na obserwowanie rzeczywistego przebiegu rozprawy, co jest związane z takimi zasadami jak jasności postępowania sądowego i jego jawności. Wymiar sprawiedliwości jest bastionem, który powinien wykrywać wszelkie nieprawidłowości, a już zaobserwowane wyjaśniać obywatelom. Nagrywanie rozpraw jest zapewne również kosztowne, ale na pewno warte swojej ceny. Odpowiednia organizacja każdego sądu pozwoli na sprawne nagrywanie każdej rozprawy sądowej. Zminimalizuje to  ilość wniosków o uzupełnienie protokołu i nie będzie już oczywistych niedokładności, błędów rachunkowych czy innych pomyłek w protokole. Ponadto nagrywanie rozpraw w znacznym stopniu podniesie kulturę rozprawy i tym samym postępowanie stanie się bardziej przyjazne dla obywatela.

Zakaz handlu w co drugą niedzielę?

Debata o handlu w niedzielę trwa już wiele miesięcy. W tym czasie pojawiło się sporo pomysłów, jak rozwiązać tę sporną kwestię. Związkowcy chcą wprowadzenia całkowitego zakazu, z kolei sprzedawcy woleliby utrzymać dotychczasowy stan rzeczy, pozwalający im otwierać sklepy przez siedem dni w tygodniu. Konsumentów raczej nie pyta się o zdanie, choć zapewne tutaj także głosy byłyby podzielone. Póki co nie ma natomiast jasnego stanowiska rządu. Przez swoje uniki naraża się on na szeroką krytykę z różnych stron. Zdaniem jednych przedstawiciele obecnej władzy nie wywiązują się ze swoich wyborczych obietnic, a według innych ignorują kluczowe kwestie ekonomiczne.

 

Rozwiązanie kompromisowe

Nie da się w sporze o niedzielne handlowanie zadowolić wszystkich. Rząd szuka tu jednak kompromisowego rozwiązania, dzięki któremu udałoby się jakoś ten problem rozwiązać. Ma to nastąpić poprzez wprowadzenie częściowego zakazu handlu w niedzielę, który obowiązywałby co drugi tydzień. Takie rozwiązanie bardziej pozytywnie oceniają pracodawcy niż przedstawiciele związków zawodowych. Tym ostatnim chodziło o całkowity zakaz, a nie półśrodki. Przypominają także ekipie rządzącej, że była to jedna z jej kluczowych obietnic wyborczych. Właściciele sklepów wydają się bardziej przychylni. Zapewne dlatego, że widzą duże szanse na wprowadzenie zmian do obecnego systemu, więc liczą na utrzymanie przynajmniej części pracujących niedziel. Czy w ogóle możliwy jest zakaz handlu w co drugą niedzielę? Jego wprowadzenie na pewno będzie wymagało dopracowania wielu szczegółów, ale można to zrobić. I byłoby to jak najbardziej kompromisowe rozwiązanie.

 

Za i przeciw, czyli każdy ma swoje racje

Za zakazem, a przynajmniej ograniczeniem, handlu w niedzielę opowiadają się głównie przedstawiciele związków zawodowych, choć popierają ich również inne grupy społeczne. To nie tylko duchowni, zwracający uwagę na szczególne znaczenie niedzieli, jako dnia poświęconego na odpoczynek, ale także niektórzy psycholodzy. Ich zdaniem konsumpcjonizm tak wszedł Polakom w krew, że nawet piękne słoneczne dni wolą spędzać w galerii niż w parku. A to nie wychodzi na zdrowie. Jednocześnie rację mają ci, którzy przyznają obywatelom prawo do samodzielnego decydowania o formie spędzania wolnego czasu. Poza tym większa konsumpcja to wyższe wpływy do budżetu, a co za tym idzie silniejsza gospodarka. Jeżeli chodzi o osoby zatrudnione w branży handlowej, to nawet sami pracownicy nie zawsze są przekonani, że zakaz handlu w niedzielę to dobry pomysł. Spora ich grupa obawia się utraty pracy, choć sytuacja na rynku zatrudnienia jest obecnie dobra.

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie przestępstwa możliwe jest w kilku sytuacjach, gdy Sąd uzna, że ma podstawy do umorzenia sprawy, nawet jeśli doszło do jakiegoś przestępstwa. Oczywiście do takich sytuacji nie dochodzi zbyt często, ale nie są to zjawiska niespotykane, dlatego warto poszerzyć wiedzę na ten temat, bo czasami może się ona bardzo przydać. W tego typu sprawach wyrok zapada, ale sprawca, który został skazany nie ponosi konsekwencji, lecz udowodniona zostaje mu wina. Wtedy też nie zostaje mu natychmiastowo wymierzona kara, a sprawę uznaje się za zakończoną. Warto jednak wiedzieć się, w jakich sytuacjach może dojść do takich warunkowych umorzeń postępowań.

Mała szkodliwość przestępstwa

Przede wszystkim mowa tutaj o przestępstwach, które w Kodeksie Karnym nie są zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat. Oczywiście warunkiem koniecznym, aby zastosować umorzenie postępowania jest to, iż sprawca nie był wcześniej karany (umyślnie). Jeśli jakiś człowiek miał na koncie jakieś inne przestępstwa, to raczej nie może spodziewać się tego, że w jego przypadku sprawa zostanie umorzona. W sytuacji, gdy czyn sprawcy nie niesie za sobą wysokiej szkodliwości społecznej, Sąd również ma prawo zakończyć sprawę warunkowym umorzeniem. Oczywiście nie zawsze ma to miejsce, wiele zależy też od zachowania sprawcy na rozprawie sądowej, a więc czy wyrazi on skruchę, czy będzie żałował swojego występku, itd. Wszystkie kwestie są w tym przypadku bardzo istotne, dlatego Sąd musi na nie zwrócić szczególną uwagę.

Okres warunkowego umorzenia postępowania

Umorzenie oczywiście obowiązuje przez pewien okres czasu. W sytuacji gdy wyrok jest prawomocny, umorzenie może trwać od 1 roku do 3 lat. W tym czasie sprawca nie może popełnić absolutnie żadnego przestępstwa, ponieważ grozi mu to, iż poprzedni wybryk również będzie odwieszony, a więc jego kara będzie zdecydowanie bardziej surowa. Podczas takiego warunkowego umorzenia trzeba:

– pilnować się na każdym kroku,

– nie popełniać nawet drobnych przestępstw,

– żyć zgodnie z prawem.

Dzięki temu nie będzie trzeba się obawiać o to, że Sąd odwiesi karę, bo do takiej sytuacji na pewno nie powinno dojść. Bardzo dobrą informacją dla przestępców jest również to, że jego występek szybko zniknie z Krajowego Rejestru Karnego, a więc dana osoba będzie uchodziła za osobę, która jest niekarana. Takie usunięcie przestępstwa z Krajowego Rejestru Karnego następuje po upłynięciu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, kiedy to sprawca nie popełni żadnej głupoty. Jak widać wyraźnie są to bardzo szczególne okoliczności, ale nie każdy sprawca może liczyć na taką taryfę ulgową.

Czy samoobrona zawsze pozostaje bezkarna?

Samoobrona okazuje się cenna, gdy ktoś zagraża naszemu zdrowiu bądź życiu. W takim momencie chcielibyśmy się odpowiednio uchronić. Aby było to możliwe, wcześniej musimy się przygotować na takie zagrożenie. Warto więc ustalić, z jakimi niebezpieczeństwami mogą się spotkać w swoim regionie, kraju. Dzięki temu dowiemy się, że popularne w Polsce są kradzieże, napaście, gwałty, jak i inne zagrożenia. I jeśli nie będziemy potrafili się obronić, to moglibyśmy na tym wiele stracić. Natomiast warto dowiedzieć się jeszcze, jak polskie prawo ocenia samoobronę. Czy okazuje się ona w pełni bezkarna.

Kiedy samoobrona jest bezkarna

Ktoś zagraża naszemu zdrowiu bądź życiu. Dzieje się tak, gdy na przykład zaczyna nas atakować, bić. Czy mamy wtedy prawo się bronić? Oczywiście, że tak. Przecież w przeciwnym razie mógłby nam zrobić krzywdę. Podobnie można zareagować, jeśli ktoś czyni taką krzywdę naszemu bliskiemu. Natomiast nie powinniśmy tutaj pozostawić rozsądku na dalszy plan. Zdarza się, że ktoś chce nas okraść, a my moglibyśmy poprzez pewne działania go zabić. Kiedy więc ktoś nas krzywdzi musimy dokładnie ocenić, w jaki sposób i jak możemy się przed nim uchronić.

Okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem na atak, kradzież czy gwałt okazuje się zarówno krzyk, jak i ucieczka. Jeśli więc nie musimy z kimś walczyć, to po prostu uciekajmy, a o wiele lepiej na tym wyjdziemy. Dodatkowo nie będziemy zmuszeni walczyć z drugą osobą.

W takich momentach warto jest jeszcze posiadać gaz pieprzowy. O nim szczególnie powinny pomyśleć kobiety, które nie zawsze potrafią walczyć. A wystarczy, że wyjmą taki gaz pieprzowy i atakującego będą mogły osłabić. To dla nich moment na ucieczkę.

Kiedy samoobrona nie jest bezkarna?

W naszym kraju tak naprawdę musimy posiadać przyzwolenie na posiadanie pewnej broni. Gdy go nie posiadamy, a ktoś nas zaatakuje i jej użyjemy, możemy ponieść poważne konsekwencje. Wtedy samoobrona nie jest w pełni bezkarna. Dlatego, jeśli już chcemy posiadać pewną broń, to zawsze uzyskajmy na nią legalne pozwolenie.

Po drugie kiedy ktoś nas straszy bądź nas atakuje, warto skorzystać z pomocy policji w naszym kraju. Dzięki temu będą mogli oni zareagować w najlepszy sposób, a my nie ponosimy za samoobronę żadnych kar.

Po trzecie starajmy się dbać o utrzymywanie jak najlepszych relacji z drugimi. Dzięki temu już oni nie będą stanowić dla nas zagrożenia, lecz stałe wsparcie. Jeśli więc zajdzie taka potrzeba, to chętnie zapewnią nam ochronę, gdy jej będziemy potrzebować.

Gdy samoobrona jest nam potrzebna, to mimo wszystko pamiętajmy o tym, w jaki sposób używamy swojej siły, aby nie doprowadzić do śmierci drugiej osoby. Nie warto mieć tego na własnym sumieniu.