Czy posiadanie dopalaczy stanowi przestępstwo?

Czy posiadanie dopalaczy stanowi przestępstwo?

Na przełomie ostatnich lat na świecie możemy zauważyć niesamowity wzrost popularności tzw. dopalaczy. Dopalacze to nic innego jak substancje psychoaktywne mające na celu stanowić alternatywę dla restrykcyjnie zakazanych, klasycznych narkotyków. Cały problem tkwiący w dopalaczach to ich stały rozwój – mimo ciągłego delegalizowania substancji chemicznych stanowiących podstawę dopalaczy chemicy co rusz syntezują kolejne związki, dzięki czemu omijają kodeks prawny.
Nie da się ukryć, że przeciwdziałanie narkomanii prężnie wpływa na delegalizację substancji powszechnie uznawanych za niebezpieczne, jednakże rozwój kolejnych dopalaczy jest na tyle szybki, że nie ma możliwości nadążyć z zakazywaniem posiadania oraz używania poszczególnych substancji. Właśnie stąd, stawiając pytanie – czy posiadanie dopalaczy stanowi przestępstwo – odpowiedź jest ambiwalentna – i tak i nie.

Jedno wiązanie zmienia wszystko

Mimo, że dopalacze są skrupulatnie eliminowane ze społeczeństwa, chemicy nie potrzebują nadmiernej wiedzy ani umiejętności, aby przywrócić dopalacz na rynek w nieco zmienionej postaci, która nie kwalifikuje się do substancji zakazanych – stąd przez krótki okres po wypuszczeniu nowego narkotyku na rynek jest on legalny i ogólnodostępny. W takim przypadku nie ma mowy o popełnieniu przestępstwa w przypadku posiadania substancji – sytuacja będzie jednak w pełni odwrotna w przypadku udostępniania dopalaczy osobom trzecim, ponieważ nie jest to kwalifikowane jako posiadanie, lecz jest traktowane jako handel, za który oskarżonemu może grozić kilka lat bezwzględnej kary więzienia. Dopalacze dostępne w różnych punktach oferujących je pod przykrywką talizmanów na szczęście, bądź innych wymysłów są zazwyczaj na czasie, tj. są legalne. Nie zmienia to jednak faktu, że dopalacz który jeszcze dziś jest legalny, pojutrzem może stanowić podstawę do aresztowania wynikającą ze złamania prawa poprzez posiadanie substancji powszechnie uznanej za nielegalną.

Legalne narkotyki – czy warto?

Żadną sztuką jest rozpisywanie się na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych – tym bardziej jeśli mówimy o dopalaczach, których skład jest z reguły nieznany, a ewentualne przedawkowanie w minimalnej ilości może być tragiczne w skutkach. Z substancjami psychoaktywnymi jest jak z restrykcyjną dietą – zawsze wychodzi na zdrowie, kiedy „wiesz co jesz”. O ile posiadanie ogólnodostępnych dopalaczy nie jest zakazane, ponieważ odpowiedzialność spadałaby na dystrybutorów, którzy są biegli w aktualnym prawie antynarkotykowym, jednak nie ma żadnej pewności, że na przełomie kilku miesięcy substancje, które dziś są w pełni legalne zostaną zdelegalizowane, co sprawi, że posiadanie nawet najmniejszej ilości środków psychoaktywnych skutkuje konsekwencjami prawnymi – od rozprawy sądowej, po wyrok skazujący.

Jakie wyróżnia się funkcje prawa karnego?

Prawo karne ma za zadanie rozpatrzenie odpowiedzialności karnej obywatela za popełnione przez niego czyny zabronione prawnie. Prawo karne pełni pięć istotnych funkcji, które powinny być rozpatrywane jako pewna całość.

       Jakie wyróżnia się funkcje prawa karnego? 

Prawo karne pełni funkcje, które mają związek ze społecznym poczuciem sprawiedliwości czy ochroną prawa. Do takich funkcji zalicza się takie role prawa karnego jak:

 • funkcja ochronna, która określa pojęcie dobra prawnego, dzięki czemu wiadome jest jakie dobra podlegają ochronie;
 • funkcja sprawiedliwościowa, która zawiera w sobie element odwetu, zapewnia sprawiedliwość poprzez ukaranie sprawcy czynu zabronionego przez prawo;
 • funkcja gwarancyjna to zasada która zawiera w sobie podstawowe zasady prawa karnego, czyli
 1.  nullum crimen sine lege poenali(nie ma przestępstwa bez ustawy karnej),
 2.  nulla poena sine lege(nie ma kary bez ustawy),
 3.  lex retro non agit(prawo nie działa wstecz).
 • funkcja kompensacyjna(naprawcza), czyli taka, która potwierdza konieczność naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu przez sprawcę przestępstwa;
 • funkcja prewencyjna, która zawiera w sobie zapobieganie przestępstwu poprzez prewencję indywidualną(zastosowanie prawa karnego wobec sprawy przestępstwa) oraz prewencję generalną(poprzez ukazanie społeczeństwu, że żaden czyn zabroniony nie pozostanie bez kary).

                 Pozostałe funkcje prawa karnego

Najważniejszy jest przekaz wszystkich tych funkcji, które stanowią, że karze podlega tylko osoba, która dopuści się czynu zabronionego przez obowiązującą ustawę. Jednakże nikt nie zostanie uznany winnym dopóki jego wina nie zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Zasady te mają na celu zapobieganiu popełnienia przestępstwa poprzez niepobłażanie niepożądanym zachowaniom. W teorii wyróżnia się również jeszcze inne funkcje jak resocjalizacyjna(sprawca ma wpajane wartości przyjęte w społeczeństwie) czy jurydyczna(która stanowi, że sprawca może kalkulować czy przestępstwo mu się opłaca, gdy istnieje duża wykrywalność danego rodzaju przestępstw lub wysokość kary za przestępstwo).

Do pozostałych ról prawa karnego można jeszcze zaliczyć funkcję afirmacyjno-motywującą(zakreśla podstawowe standardy zachowania człowieka), nullum crimen siene culpa(czyli nie ma przestępstwa bez winy) i inne. zasady  te mają na celu przede wszystkim zapewnienie, że kara musi odpowiadać wadze szkodliwości społecznej czynu. Funkcje te wskazują wyraźnie co jest przestępstwem i jakie ary grożą za jego popełnienie. Dzięki tym funkcjom prawo karne może zaspokoić społeczne poczucie sprawiedliwości naruszone w wyniku  naruszenia lub zagrożenia odpowiedniego dobra prawnego.

Wezwanie w formie świadka – brak stawiennictwa

Po otrzymaniu wezwania w charakterze świadka mamy obowiązek stawić się na przesłuchanie w miejscu i o czasie wyznaczonym w wezwaniu. Mało tego. Naszym obowiązkiem będzie także pozostanie do dyspozycji sądu, do czasu, aż zostaniemy z niego zwolnieni.

Należy też pamiętać o tym, że wezwanie musi być dostarczone z godnie z obowiązującymi przepisami. W innym wypadku nikt nie będzie miał prawa wyciągać konsekwencji, jeśli nie pojawiły się na rozprawie.

Jako prawidłowo doręczone uznaje się doręczenie wezwania za pokwitowaniem, za pośrednictwem policji, poczty, czy gońca sądowego.

Zawiadomienie wysłane listem poleconym, przykładowo za pośrednictwem poczty, zawsze posiada zwrotne potwierdzenie odbioru. Na nim należy złożyć swój podpis, a także wpisać dokładną datę.

W zawiadomieniu znajdziemy sygnaturę sprawy, adres sądu, w którym mamy stawić się na rozprawę, a także datę godzinę i numer sali.

Poza ogólnymi informacjami znajduje się tam także pouczenie dotyczące praw i obowiązków świadka, które koniecznie należy przeczytać.

W przypadkach nagłych dopuszcza się także wezwanie świadka w formie telefonicznej, lub za pomocą faksu.

Jeśli wyznaczony termin będzie kolidował z obowiązkami świadka, to osoba wezwana ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność. Najlepiej zrobić to telefonicznie. Należy wtedy zadzwonić do sekretariatu sądu bądź prokuratury i podać przyczynę i ustalić nowy termin złożenia zeznań. Z całego przebiegu rozmowy zostanie sporządzona notatka urzędowa i dołączona do akt.

Można również przesłać pocztą list, który będzie zawierał usprawiedliwienie. Może to być np. dowód zakupu biletu w tym terminie, bądź inny dowód potwierdzający niestawiennictwo.

Jeśli przyczyną naszej nieobecności jest choroba należy dostarczyć odpowiednie zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza biegłego, który będzie posiadał pozwolenie do wystawiania takich zaświadczeń. Lista tych lekarzy dostępna jest w sądach, bądź na ich stronach internetowych.

Jeśli natomiast nie usprawiedliwimy swojej nieobecności świadek może zostać ukarany karą początkową. Są nimi:

 • kara pieniężna, o wysokości do 10 000 zł,
 • zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka przez policję,
 • aresztowanie porządkowe, dokonywane jest, gdy świadek wielokrotnie nie stawia się na wezwanie bez usprawiedliwienia, bądź wtedy, gdy dwie wcześniej wymienione kary nie przyniosły zamierzonych oczekiwań. Może zostać zastosowana na okres nie dłuższy, niż 30 dni.

Warto zapamiętać, że karę pieniężną sąd uchyli, jeśli ukarany za niestawiennictwo dostatecznie się usprawiedliwi. Usprawiedliwienia należy dokonać w ciągu siedmiu dni od daty potwierdzającej doręczenie postanowienia o karze pieniężnej.

Jeśli celowo nie odbierzemy korespondencji ściagniemy sobie na głowę poważny problem. Po dwóch nieudanych próbach dostarczenia pisma, sąd uzna, że wezwanie zostało prawidłowo doręczone.

Elektroniczny Krajowy Rejestr Karny- spore ułatwienie

Osoby skazane prawomocny wyrokiem sądu nawet po wyjściu z zakładu karnego mogą odczuwać spore konsekwencje swojego czynu. Nie mowa tutaj o tym, co rozumiane jest jako społeczna dolegliwość (chodzi o to jak ludzie odbierają osoby skazane i o to, że często starają się ograniczać informację o nich do minimum). Częstokroć pracodawcy w określonych branżach potrzebują uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Szczególnie ważne jest to w sytuacjach, w których dana osoba popełniła przestępstwo na szkodę małoletniego (najczęściej z wykorzystaniem przemocy lub groźby bezprawnej) lub przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Możliwości (a przede wszystkim chęci) zatrudniania takich osób są bardzo ograniczone. Do kategorii przestępstw, które także oddziaływują na sytuację sprawcy po opuszczeniu murów zakładu karnego, jest także przestępstwo z art. 233 Kodeksu Karnego (zaświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy). Osoba skazana może liczyć jednak na zatarcie skazania, co jest szczegółowo regulowane w samym Kodeksie Karnym.

Informacje o skazaniu

Samo potwierdzenie faktu bycia skazanym lub nie, wydaje się nie spełniać swojej funkcji (zwłaszcza jeżeli chodzi o osobę, która popełniła w swoim życiu przestępstwo normowane w art. 233 Kodeksu Karnego). Państwo daje możliwość oficjalnego potwierdzenia tych faktów. Zaświadczenie takie wydaje się na podstawie danych zawartych w Krajowym Rejestrze Karnym. Do tej pory, by uzyskać takie zaświadczenie należało udać się do odpowiedniej placówki i uiścić stosowną opłatę. Dzisiejsze możliwości pozwalają jednak na skrócenie całej procedury, co też świadomie ustawodawca wykorzystał tworząc Elektroniczny Krajowy Rejestr Karny. Jak sama nazwa wskazuje, uzyskanie informacji następuje z wykorzystaniem internetu, co wydaje się bardzo dobrym pomysłem. Całość funkcjonuje od 1 lipca, więc niedługo. Wystarczy wejść na specjalną platformę internetową i wykonywać dalsze wskazania. Znacznie przyspiesza to cały proces.

Dodatkowe korzyści

Oprócz sporej oszczędności czasu, Elektroniczny Rejestr Karny sprawia także, że opłaty za wydanie zaświadczenia są o wiele niższe. Możliwe jest uzyskania zaświadczenia jedynie w formie elektronicznej, co także znacznie zmniejsza koszty. Elektroniczne zaświadczenie dostępne jest jedynie za pomocą samej platformy, co znacznie podwyższa wiarygodność takiego zaświadczenia. Zmianę należy oceniać oczywiście pozytywnie i stanowi ona wyraz troski ustawodawcy o to, by same działania były szybkie i nie sprawiały problemu zarówno obywatelom jak i oczywiście urzędnikom. Z pewnością forma ta będzie coraz częściej wykorzystywana przez osoby potrzebujące odpowiedniego zaświadczenia. 

Stalking – niebezpieczna zabawa czy przestępstwo?

Stalking może być zabawą dla stalkera, ale nigdy dla osoby prześladowanej. Nękanie drugiego człowieka nie jest niczym pozytywnym. Uczucia ofiary mogą być bardzo negatywne a wręcz doprowadzić ją do załamania nerwowego bądź samobójstwa. Jak rozpoznać stalkera oraz jak bronić się przed jego toksycznym zachowaniem?


Czym jest stalking?

Stalking jest nękaniem jakieś osoby. Najczęściej przydarza się to celebrytom, gdy ich fani podążają wszędzie za nimi. Jednak przeciętni ludzie także mogą mieć taki problem! Stalker może prześladować każdego. Polski kodeks karny podaję taką definicję stalkingu: uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności.

Przykładowe zachowania stalkera:

 • ciągłe obdarowywanie prezentami
 • nieustające odwiedziny
 • podążanie wszędzie za ofiarą
 • nieustające wysyłanie SMS-ów bądź e-maili
 • natarczywe wydzwanianie

Uczucia osoby prześladowanej

Osoba prześladowana czuje się przytłoczona stalkerem. Wywołuje to w niej lęk i stres co długofalowo może prowadzić do nerwic, depresji, napadów lęków, fobii społecznej itd.

Kto może być stalkerem?

Stalkerem może być normalna zdrowa osoba, która po prostu ma takie „hobby”, aby nękać ludzi. Jednak najgroźniejsi są ludzie chorzy psychicznie którzy mogą być nieobliczalni ze swoim zachowaniem. Nigdy nie możemy być pewni tego, co zrobi stalker. Nękanie innych ludzi nie jest czymś normalnym i dlatego warto być czujnym w takich sytuacjach…

Jak się bronić?

Nękanie, czyli stalking jest czynem karalnym. Trzeba z nim walczyć a sprawę zgłosić na policję! Najlepiej, jeśli ofiara zbierze dostępne materiały dowodowe takie jak: wiadomości e-mail bądź inne wiadomości przesłane przez jakiś komunikator internetowy, listy, nagrania audio bądź wideo nękania przez stalkera. Pomocne będą zeznania świadków. Jeśli boimy się danej osoby, to warto chodzić wszędzie z jakimś znajomym i najlepiej nie zapuszczać się w odludne miejsca. Nigdy nie wiadomo co może tkwić w głowie stalkera, więc nie warto niepotrzebnie ryzykować.

Podsumowanie

Czy stalking to niebezpieczna zabawa, czy przestępstwo? Wiemy już, że jest to czyn prawnie karalny w Polsce. Stalkerem jest osoba, która nas nęka w różny sposób. U ofiary wywołuję to strach i lęk, który może być tragiczny w skutkach, jeśli się czegoś nie zrobi. Zawsze można sprawę zgłosić na policję po zebraniu potrzebnych dowodów. Gdy lękamy się o siebie, to warto zadbać o towarzystwo kogoś do ochrony (najlepiej jakiś postawny mężczyzna) oraz unikać miejsc odosobnionych. Nigdy nie wiadomo czy stalker nie jest osobą chorą psychicznie – nie mamy gwarancji tego, jak może się zachować.

Jak się bronić przed przemocą psychiczną?

Przemoc psychiczna jest równie bolesna, co przemoc fizyczna, dlatego też osoby borykające się z takim problemem powinny jak najszybciej reagować i zgłosić się do odpowiednich instytucji. Oczywiście z przemocą psychiczna można sobie radzić na wiele sposobów. Przede wszystkim przydatna okaże się zmiana otoczenia, z toksycznego, na jakieś neutralne. Na samym początku należy zdać sobie sprawę z tego, że partner znęca się nad daną osobą psychicznie i to może sprawić, że taki człowiek nie będzie funkcjonował poprawnie w społeczeństwie. Takie sytuacje się zdarzają, gorzej jeśli w związku jest też dziecko, które na pewno ucierpi na takich toksycznych relacjach. Pierwszym krokiem do uzdrowienia sytuacji jest oczywiście zmiana partnera i porzucenie dotychczasowego. Dla niektórych osób jest to bardzo trudny krok, ale za to bardzo ważny.

Udanie się do psychologa

Problemy z własnymi emocjami nie biorą się znikąd. Zła kondycja psychiczna człowieka może doprowadzić do różnych tragedii, m.in. do tego, że człowiek popadnie w depresję, czy też będzie myślał o samobójstwie. Z racji tego warto udać się czasami do psychologa, który jest specjalistą mogącym pomóc ludziom w każdym wieku. Trzeba jednak takiemu specjaliście dokładnie nakreślić problem, jego źródło oraz opowiedzieć o towarzyszących emocjach. Na pewno takiej przemocy psychicznej nie można się poddawać, ponieważ wtedy człowiek może się do tego przyzwyczaić i trudno będzie mu zerwać toksyczną więź z partnerem. Z racji tego warto zgłosić też takie zachowania do odpowiednich organów, można udać się na policję, do opieki społecznej, itd. Istnieje wiele sposobów na to, aby w końcu powrócić do normalnego funkcjonowania, ale osoba broniąca się przed przemocą psychiczną musi chcieć takich zmian i się ich nie obawiać, wtedy wszystko może się zmienić na lepsze.

Znalezienie wsparcia w bliskich

Osoba dręczona psychicznie na pewno jest bezsilna, nie wie co ma ze sobą zrobić i na jakie kroki się zdecydować. Taki stan bezsilności i bezradności pogłębia się, gdy taka osoba jest pozostawiona sama sobie, dlatego też warto poszukać wsparcia w bliskich, co może się niezwykle opłacić. Rodzina na pewno wielu osobom pomoże wyjść z dołka psychicznego i zmienić sytuację, która będzie miała miejsce w bliskim otoczeniu osoby, która będzie potrzebowała takiego wsparcia. Z rodziną u boku można zmienić całe swoje życie, pozbyć się dręczyciela ze swojego życia i postarać się o to, aby w przyszłości taka osoba nie dręczyła psychicznie innych osób. Przemoc psychiczna może być stosowana zarówno w stosunku do kobiet, jak i do mężczyzn, jednak absolutnie nie można się na nią godzić.

Zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami

26 stycznia 2018r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zaostrzył kary za znęcanie się nad zwierzętami. Otóż o tego momentu nie tylko za samo znęcanie się, aczkolwiek także za zabijanie oraz uśmiercanie grozić będą trzy lata, a nie jak poprzednio jedynie dwa. Natomiast za te same czyny, aczkolwiek dokonane ze szczególnym okrucieństwem będzie grozić aż pięć lat, a nie tak jak poprzednio jedynie trzy. Kary te mają odstraszyć potencjalnych sprawców tych przestępstw. Teraz ustawa trafi do Senatu. Do tej pory rolę państwa musiały spełniać organizację pozarządowe, alarmując o bestialskich czynach wobec zwięrząt. Teraz się to zmieni.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla tych osób, które od dawna, w sposób szczególny domagały się, aby zaszły znaczące zmiany w tym zakresie. Sejm bowiem przyjął przepisy, które sprawią, iż państwo będzie mogło wyegzekwować odpowiedzialność karną osób, które w sposób niegodziwy, bestialski i brutalny traktują zwierzęta, które również mają uczucia i odczuwają ból.

Do surowszej kary za znęcanie się nad zwierzętami przyczyniła się w dużym stopniu społeczność internetowa. Bowiem to właśnie w internecie podpisywano wirtualne petycje w tej sprawie. Zdaniem ponad pięciu tysięcy internautów tylko to mogło wpłynąć na lepszy los bezbronnych zwierząt.

Obligatoryjne kary finansowe

Oprócz kary pozbawienia wolności, nieuchronne być także orzekanie przez sąd nawiązki. Otóż kwota ta ma wynieść od tysiąca do stu tysięcy złotych. Jest to więc duży precedens w tej kwestii, ponieważ nawiązka nie była popularna wśród takich spraw, jak przemoc wobec zwięrząt. Otóż nawiązkę orzekano zaledwie dwa razy, w kwocie pięciu i dziesięciu tysięcy złotych. Nie dziwi więc, że kary stosowane uprzednio nie ustraszały sprawców przed popełnianiem tych przestępstw. Tym razem potencjalny sprawca dwa razy się zastanowi nad konsekwencjami, zanim popełni to dane przestępstwo.

Ponadto z danych statystycznych wynika, iż w roku 2013 zostało przeprowadzonych 130 spraw dotyczących przemocy wobec zwięrząt. 70 z tych spraw zakończyło się umorzeniem, natomiast 29 w ogólnie nie rozpatrzono, a 31 spraw skończyło się aktami oskarżenia. Wobec powyższego trudno mówić o jakimkolwiek odstraszaniu.

Nowy projekt

W Sejmie znajduje się także inny projekt, który ma za zadanie wprowadzenie zmian odnośnie wzmocnienia ochrony prawnej zwierząt, jak również wprowadzenia obowiązku znakowania psów oraz utworzenie centralnego rejestru zwierząt. Jest tutaj również mowa o zakazie hodowli zwierząt na futra, jak również wykorzystywania zwięrząt w cyrkach.

Kamery zainstalowane w policyjnych mundurach?

Innowacyjnym rozwiązaniem w polskiej policji mają być kamery, które będą zainstalowane w policyjnych mundurach. Oczywiście jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ dzięki temu każda interwencja policjanta będzie mogła być nagrana, co będzie stanowiło niezaprzeczalny dowód w sprawie. Leży to w ochronie interesów policjantów, ale też w zapewnieniu im większego bezpieczeństwa na służbie. Co ważniejsze obraz z kamerki może być także wykorzystany dla dobra osoby zatrzymanej, gdy policjant przekroczy swoje uprawnienia i będzie można mu to łatwo udowodnić. Bardzo dużą zaletą takich rozwiązań jest to, że kamera będzie mogła nagrywać obraz również w nocy, a nawet wtedy, gdy na dworze będą panowały bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne. Dzięki temu nie będzie jakichkolwiek problemów z tym, aby rozpoznać twarze, które zostaną zapisane na obrazie z kamery.

Ważny dowód w sprawie

Takie nagrania wykorzystywane będą przede wszystkim w postępowaniach procesowych. W ten sposób będzie można ocenić, czy policjant zachował się tak, jak powinien się zachować i co konkretnie można zarzucić zatrzymanemu. Na kamerkach nagrane mogą być m.in. wyzwiska zatrzymanego skierowane w stronę policjantów, czy też czynna napaść na funkcjonariusza policji, a więc jak widać wyraźnie niesie to za sobą ogrom zalet. Będzie można też ocenić, czy każda interwencja była zasadna i słuszna, dlatego też każda ze stron powinna być zadowolona z takiego rozwiązania. Obraz z kamery sprawi, że znikną wszelkie pomówienia, które pojawiały się, gdy policjant w opinii zatrzymanego niesłusznie go zatrzymywał, wtedy też poboczni ludzie nagrywali swoimi telefonami procedurę takiego zatrzymania, aby w razie czego dysponować jakimiś dowodami w sprawie. Teraz będzie to zbędne, gdyż kamery w mundurach policyjnych zapisywać będą każde zdarzenie ze służby danego policjanta.

Obraz z kamer wykorzystywany na szkoleniach

Obraz z kamer, który pochodzić będzie z jakichś poważnych interwencji policyjnych będzie potem wykorzystywany na szkoleniach policyjnych, aby młodzież mogła się nauczyć:

– jak postępować w danej sytuacji,

– jakich błędów nie popełniać,

– jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas interwencji.

Jak widać jest to bardzo ważna sprawa, dlatego też nic dziwnego, że policjanci tak bardzo cieszą się z tego, że kamerki zostaną zainstalowane w ich mundurach. W ten sposób można zadbać głównie o swoje dobre imię, ponieważ policjantom często zarzucane jest to, że przekraczają swoje uprawnienia i zatrzymują niewinne osoby. Jeśli tak będzie, to policjant na pewno odpowie za swoje zachowanie i być może nawet straci pracę.

Jak udowodnić w sądzie molestowanie seksualne?

Molestowanie seksualne to bardzo poważne przestępstwo, jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że czasami przed sądem takie przestępstwo jest bardzo trudno udowodnić bezsprzecznie. Warto wynająć wtedy bardzo dobrego prawnika, który specjalizuje się właśnie w takich sprawach, wtedy kobieta ma większe szanse na to, iż udowodni swoje racje przed sądem i będzie mogła wygrać sprawę, a przestępca zostanie za swój uczynek skazany na karę więzienia. Warto zwrócić uwagę na to, że do molestowania seksualnego najczęściej dochodzi w pracy, wtedy też jednak trudno zdobyć dowody w sprawie, ponieważ nie odbywa się to w sferze publicznej, a bardziej prywatnej. Niestety niezbyt dobrą informacją dla ofiar molestowania seksualnego jest to, że wszelkie wątpliwości rozstrzygnięte zostaną na korzyść osoby oskarżonej.

Jak zebrać dowody?

Prawnik pomoże oczywiście ofierze podjąć odpowiednie działania, dzięki czemu będzie można zebrać dowody na winę oskarżonego, jednak trzeba być przygotowanym na to, iż może to trwać nawet latami, a odszkodowanie uzyskane z tego tytułu nie będzie zbyt wysokie. Zawsze można wtajemniczyć w sprawę kogoś z zewnątrz, opowiedzieć o swoim problemie koleżance z pracy, która może czyhać na ruch przestępcy w pobliżu, a gdy dojdzie do molestowania seksualnego będzie mogła zostać wykorzystana w roli świadka przed sądem. W pomieszczeniach, gdzie dochodzi do takiego molestowania seksualnego można też zainstalować kamerki, dzięki czemu wszystko zostanie nagrane, można też wynająć prywatnego detektywa, który będzie w stanie pomóc ofiarom molestowania seksualnego, tak aby sprawiedliwość wreszcie zwyciężyła. Ofiara powinna też gromadzić wszelkie wiadomości ze strony przestępcy oraz nagrania każdej rozmowy, aby mieć dowody przed sądem na winę oskarżonego. Potem są one badane przez specjalne grono biegłych.

Inne przestępstwa

Często z molestowaniem seksualnym w parze idą również inne przestępstwa, takie jak:

– groźby,

– zastraszanie,

– poniżanie.

Warto więc odnieść się również do tych przestępstw, na co prawnik ofiary powinien zwrócić uwagę, ponieważ w ten sposób można jeszcze bardziej ukarać oskarżonego, który trafi do więzienia na długie lata. Najważniejszym dowodem w sprawie będzie jednak zeznanie świadka, a więc tzw. osoby trzeciej, jednak często zdarza się tak, że takie osoby w obawie o swoje bezpieczeństwo, czy też utratę pracy nie chcą zeznawać przed sądem. Wtedy do gry powinien wejść jednak adwokat, aby zapewnić ochronę takiej osobie, ponieważ jej zeznania w sprawie mogą okazać się kluczowe. Warto zdobyć świadka, ponieważ wtedy zdecydowana większość spraw rozstrzygana jest na korzyść ofiary.

Czym jest ustawa o STIR?

   

Zmiany w rządzie doprowadziły do ciągłych zmian w prawodawstwie, które mają rozwiązać palące problemy społeczeństwa. Jednym z głównych celów tych zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego. W plan działań w tym kierunku wplata się system STIR.

    Ustawa o STIR została uchwalona 24 listopada 2017 roku. Jest to ustawa mająca przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego w celu wyłudzeń skarbowych. Przede wszystkim ustawa ma zapobiegać wyłudzeniom VAT. Ustawa powinna ograniczyć luki w podatku VAT i walczyć z tzw. karuzelami VAT-owskimi. Dzięki założeniom ustawy zostanie utworzony system wymiany informacji pomiędzy bankami a administracją skarbową, Takie zebranie informacji pozwoli na dokonywanie analiz finansowych, które wskażą przepływy symptomatyczne dla wyłudzeń skarbowych. To z kolei pozwoli na wcześniejszą reakcję na wszelkie nieprawidłowości. 

    Zgodnie z ustawą ma zostać stworzony System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR). Będzie to system, który pozwoli na dostęp do odpowiednich informacji mających ułatwić reakcję na nieprawidłowości.

   System pozwoli także wskazać bankom rachunki zakładane przez tzw. słupy,(czyli podmioty, które są powoływane, aby popełnić przestępstwo skarbowe). Dzięki systemowi możliwa będzie także analiza stopnia wykorzystania banków lub SKOK-ów do wyłudzeń skarbowych. Analizy dotyczyć będą przestępstw skarbowych i tych związanych z VAT.

    Ustawa zakłada takie mechanizmy działania jak:

 • automatyczne podawanie w STIR wskaźnika ryzyka dotyczące wykorzystania banków do popełniania wyłudzeń skarbowych,
 • analiza danych z banków i SKOK-ów,
 • zobowiązanie banków i SKOK-ów do przekazywania konkretnych danych(nawet tych objętych tajemnicą bankową czy zawodową).

    Ustawa upoważnia również szefa Krajowej Administracji Skarbowej do zablokowania podejrzewanego rachunku na 72 godziny(z możliwością przedłużenia- nawet do 3 miesięcy). Sa to mechanizmy, które maja przeciwdziałać wyłudzeniom VAT, które wykorzystują tzw. znikającego podatnika. Ustawa wprowadza także takie instrumenty działania jak:

 • odmowa rejestracji,
 • wykreślenie z urzędu podmiotu jako podatnika VAT

przy jednoczesnym braku powiadomienia tego podmiotu o tym fakcie. W związku z tym zostanie stworzony wykaz podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT czy też zostali z niego wykreśleni z rejestru z urzędu lub zostali przywróceni jako podatnicy VAT. Ustawa o STIR to jeden z elementów mających uszczelnić system podatkowy w połączeniu z rejestrem faktur i mechanizmem podzielonej płatności. Mechanizmy te zapewnią osiągnięcie zakładanych wpływów budżetowych w następnym roku.