Co decyduje o przyznaniu opieki nad niepełnoletnim dzieckiem na wypadek rozwodu?

Rozwód jest silnym przeżyciem emocjonalnym dla całej rodziny. Jednakże sytuację tą najbardziej odczuwają dzieci. W większości kwestii o ich losie zadecyduje sąd. Jakie czynniki decydują zatem o tym, komu zostanie przyznana władza rodzicielska nad małoletnimi ?

Sporna kwestia

Wszelkie kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Zazwyczaj, jeżeli strony nie wnoszą inaczej, sąd przyznaje władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Orzeka jedynie o miejscu zamieszkania dziecka w każdorazowym miejscu zamieszkania jednego z nich. Istnieje również możliwość sprawowania opieki naprzemiennie. Wtedy małoletni mieszka np. tydzień czasu u ojca, a kolejny tydzień u matki. Jeżeli zaś dziecko ma zamieszkiwać wyłącznie u jednego z nich, wówczas niezbędne jest również ustalenie kontaktów małoletniego z drugim rodzicem. Nawet całkowite pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej, nie odbiera mu prawa do kontaktów. Najlepszym wyjściem z sytuacji jest wzajemne porozumienie między rodzicami. Wszelkie wspólne decyzje mogą być zawarte w formie ugody. Jeżeli jednak małżonkowie nie potrafią się zgodzić, co do formy i kształtu wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, które w przypadku spornych stanowisk, znacznie się przeciąga.

Sprzyjające przesłanki

Postępowanie dowodowe dotyczące ustalenia władzy rodzicielskiej oraz kontaktów obejmuje zeznania świadków, opinię Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego, wywiad kuratora środowiskowego oraz opinię innych biegłych sądowych, jeśli zachodzi taka potrzeba. Przesłanką do ustalenia miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców jest przede wszystkim więź małoletniego, która jest przykładowo silniejsza do jednego z nich. Znaczenie mają również warunki bytowe i mieszkaniowe. Biegli RODK przeprowadzają szereg badań, na podstawie których wydają opinię. We wnioskach końcowych reasumują zebraną wiedzę i przedstawiają swoją propozycję. Opinia ta nie jest ostateczna. Sąd bowiem ma obowiązek wziąć pod uwagę całość postępowania dowodowego. Jednakże zazwyczaj małoletni dość łatwo potrafi określić i wyrazić swoje uczucia. Zatem opinia tego typu jest rzetelna. Istotne są również sprawozdania i zeznania kuratora sądowego, który ma obowiązek sprawdzić warunki bytowe dziecka, poprzez niezapowiedzianą wizytę. Jest to obiektywna opinia wydana przez specjalistę albowiem najłatwiej jest określić sytuację, kiedy przybywa się do czyjegoś domu bez wcześniejszej zapowiedzi. Istotnym czynnikiem jest również to, czy małoletni będzie musiał zmienić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, czy w nim pozostanie. Przeprowadzka dla dziecka, zwłaszcza po rozstaniu rodziców, może być trudna. Jest to związane ze zmianą szkoły, czy przedszkola, utratą dotychczasowych kolegów i koleżanek.

Sąd wydając wyrok, bierze pod uwagę, przede wszystkim dobro dziecka. Rozwód rodziców jest dla niego ciężkim przeżyciem i trzeba mu zapewnić odpowiednie warunki, aby mogło się z tym pogodzić.

mural-1347673_640