Intercyza przedmałżeńska

divorce-619195_640Na zawarcie umowy prawnej, która reguluje podział majątku, decyduje się coraz więcej par. Umowa przedmałżeńska znana jest jako intercyza. Musi zostać sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego. Jest ważna tylko w momencie, gdy podpiszą ją obie strony. Intercyza obowiązuje od momentu zawarcia związku małżeńskiego. Na mocy art. 51 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego intercyza daje obu małżonkom prawo do zachowania majątku nabytego jeszcze przed ślubem i tego nabytego już w trakcie małżeństwa. Ponadto umowa może zawierać również zapis jakie czynności o  charakterze majątkowym małżonkowie mogą dokonywać samodzielnie, a jakie nie. Intercyza w dowolnym momencie może zostać rozwiązana lub zmieniona. Taką umowę można też zawrzeć już w trakcie trwania małżeństwa.

Co warto wiedzieć o wspólnocie majątkowej?

Wspólnota majątkowa obejmuje majątek osobisty  żony i męża oraz majątek wspólny. Do majątku wspólnego należą m.in.:

  • wynagrodzenia za pracę oraz dochody z innych działalności prowadzonych przez małżonków,
  • przedmioty nabyte w czasie małżeństwa,
  • środki zgromadzone na rachunku pracowniczego lub otwartego funduszu emerytalnego,
  • dochody przynoszone przez majątki osobiste małżonków.

Wspólność majątkowa przestaje obowiązywać w kilku sytuacjach:

  • małżeństwo zostaje unieważnione – wspólność majątkowa przestaje obowiązywać w chwili uprawomocnienia się wyroku sądowego,
  • na skutek rozwodu – wspólność majątkowa przestaje obowiązywać w chwili uprawomocnienia się wyroku sądowego,
  • w chwili śmierci jednego lub obojga małżonków.

Co się dzieje kiedy ustaje wspólność majątkowa?

Po ustaniu wspólności majątkowej, niezależnie od powodu, każdy małżonek otrzymuje połowę zgromadzonego wspólnie majątku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w intercyzie znalazł się inny zapis w wyniku, którego po ustaniu wspólności jednemu z małżonków przypada większa część majątku. W momencie gdy jedno z małżonków wnosi o ustalenie udziałów z uwzględnieniem stopnia udziału każdego z małżonków w powstaniu majątku wspólnego, decyzja należy do sądu. Bierze on pod uwagę osobisty wkład pracy w wychowywanie dzieci oraz w wspólne gospodarstwo domowe. Powodem wniesienia do sądu sprawy tego typu może być m.in. gra na wyścigach konnych czy uprawianie hazardu przez jednego z małżonków. Od roku 2008 ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd może żądać także wierzyciel. Na mocy art. 52 par. 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanowienia rozdzielności majątkowej może żądać również wierzyciel jednego z małżonków, jeśli „uprawdopodobni ,że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków”.