Jakie wyróżnia się funkcje prawa karnego?

Prawo karne ma za zadanie rozpatrzenie odpowiedzialności karnej obywatela za popełnione przez niego czyny zabronione prawnie. Prawo karne pełni pięć istotnych funkcji, które powinny być rozpatrywane jako pewna całość.

       Jakie wyróżnia się funkcje prawa karnego? 

Prawo karne pełni funkcje, które mają związek ze społecznym poczuciem sprawiedliwości czy ochroną prawa. Do takich funkcji zalicza się takie role prawa karnego jak:

  • funkcja ochronna, która określa pojęcie dobra prawnego, dzięki czemu wiadome jest jakie dobra podlegają ochronie;
  • funkcja sprawiedliwościowa, która zawiera w sobie element odwetu, zapewnia sprawiedliwość poprzez ukaranie sprawcy czynu zabronionego przez prawo;
  • funkcja gwarancyjna to zasada która zawiera w sobie podstawowe zasady prawa karnego, czyli
  1.  nullum crimen sine lege poenali(nie ma przestępstwa bez ustawy karnej),
  2.  nulla poena sine lege(nie ma kary bez ustawy),
  3.  lex retro non agit(prawo nie działa wstecz).
  • funkcja kompensacyjna(naprawcza), czyli taka, która potwierdza konieczność naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu przez sprawcę przestępstwa;
  • funkcja prewencyjna, która zawiera w sobie zapobieganie przestępstwu poprzez prewencję indywidualną(zastosowanie prawa karnego wobec sprawy przestępstwa) oraz prewencję generalną(poprzez ukazanie społeczeństwu, że żaden czyn zabroniony nie pozostanie bez kary).

                 Pozostałe funkcje prawa karnego

Najważniejszy jest przekaz wszystkich tych funkcji, które stanowią, że karze podlega tylko osoba, która dopuści się czynu zabronionego przez obowiązującą ustawę. Jednakże nikt nie zostanie uznany winnym dopóki jego wina nie zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Zasady te mają na celu zapobieganiu popełnienia przestępstwa poprzez niepobłażanie niepożądanym zachowaniom. W teorii wyróżnia się również jeszcze inne funkcje jak resocjalizacyjna(sprawca ma wpajane wartości przyjęte w społeczeństwie) czy jurydyczna(która stanowi, że sprawca może kalkulować czy przestępstwo mu się opłaca, gdy istnieje duża wykrywalność danego rodzaju przestępstw lub wysokość kary za przestępstwo).

Do pozostałych ról prawa karnego można jeszcze zaliczyć funkcję afirmacyjno-motywującą(zakreśla podstawowe standardy zachowania człowieka), nullum crimen siene culpa(czyli nie ma przestępstwa bez winy) i inne. zasady  te mają na celu przede wszystkim zapewnienie, że kara musi odpowiadać wadze szkodliwości społecznej czynu. Funkcje te wskazują wyraźnie co jest przestępstwem i jakie ary grożą za jego popełnienie. Dzięki tym funkcjom prawo karne może zaspokoić społeczne poczucie sprawiedliwości naruszone w wyniku  naruszenia lub zagrożenia odpowiedniego dobra prawnego.