Studia prawnicze od A do Z

  1. Charakter przyszłego studenta.
  2. Charakter studiów.
  3. Wybór uczelni.
  1. Charakter przyszłego studenta.

Studiowanie prawa jest jednym z najcięższych kierunków. Matura musi być zdana jak najlepiej a do przedmiotów, które muszą zostać wybrane jako dodatkowe zalicza się: język polski i obcy, historia i wiedza o społeczeństwie. Po ukończeniu liceum, absolwenci mogą wybierać pomiędzy uczelniami państwowymi i prywatnymi, gdzie te pierwsze wypadają dużo lepiej. W zależności od uczelni wymagalność zdania przedmiotów dodatkowych jest inna: na Uniwersytecie Warszawskim wymagany jest WOS,  na Uniwerku we Wrocławiu geografia a w Szczecinie matematyka i historia sztuki. Składając papiery na studia należy liczyć się z opłatą związaną z procedurami przyjęcia na studia – od 85 do 150 zł.

  1. Charakter studiów.

W formie wykładów i ćwiczeń przez pięć lat student prawa będzie uczył się na temat poszczególnych dziedzin prawa oraz nabywał umiejętności posługiwania się językiem prawniczym. Pierwszy rok ma charakter ogólny i dominują takie przedmioty jak: historia rzymska, prawa, państwa. W kolejnych latach student poznaje kolejne działy prawnicze, tj.: prawo karne, cywilne, administracyjne oraz historię doktryn prawnych. Na trzecim roku, uczy się o wszelkiego rodzajów postępowaniach: cywilnych, administracyjnych i administracyjno – gospodarczych. W ostatnim roku do głównych przedmiotów należą: prawo pracy, prawo finansowe i prawo handlowe. W ramach ćwiczeń, studenci analizują konkretne przypadki przy pomocy przepisów, ucząc się umiejętności interpretacji.

  1. Wybór uczelni.

W Polsce, w każdym dużym mieście istnieje Uniwersytet, na którym można studiować prawo:

  1. Uniwersytet Warszawski – wydział prawa i administracji, jako jedyny w Polsce oferuje około 300 różnego rodzaju wykładów i ćwiczeń.
  2. Uniwersytet Jagielloński – studenci mogą sami kształtować swój program studiów. Swobodnie mogą dobierać sobie przedmioty i już od pierwszego roku rozwijać swoje zainteresowania. Na pierwszym roku istnieją również egzaminy obowiązkowe z takich przedmiotów jak: prawoznawstwo, logika, prawo rzymskie, prawo konstrukcyjne, historia prawa.
  3. Uniwersytet Jagielloński w Toruniu – nowoczesny charakter studiów, który obejmuje część fakultatywną wyboru przedmiotów. Studenci dzienni mają możliwość indywidualnego toku nauczania, gdzie studiują według spersonalizowanego programu.
  4. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu – lider wśród szkól wyższych. Ma największy zbiór publikacji prawniczych, 220 tysięcy woluminów w tym również największy na świecie zbiór masońskich wydawnictw. Studenci mogą uczęszczać na koła zainteresowań m.in. Koło Nauk Penalnych lure et Facto lub Studenckie Koło Prawa Sportowego. Istnieje również możliwość odbywania studiów za granicą.