Jak udowodnić w sądzie molestowanie seksualne?

Molestowanie seksualne to bardzo poważne przestępstwo, jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że czasami przed sądem takie przestępstwo jest bardzo trudno udowodnić bezsprzecznie. Warto wynająć wtedy bardzo dobrego prawnika, który specjalizuje się właśnie w takich sprawach, wtedy kobieta ma większe szanse na to, iż udowodni swoje racje przed sądem i będzie mogła wygrać sprawę, a przestępca zostanie za swój uczynek skazany na karę więzienia. Warto zwrócić uwagę na to, że do molestowania seksualnego najczęściej dochodzi w pracy, wtedy też jednak trudno zdobyć dowody w sprawie, ponieważ nie odbywa się to w sferze publicznej, a bardziej prywatnej. Niestety niezbyt dobrą informacją dla ofiar molestowania seksualnego jest to, że wszelkie wątpliwości rozstrzygnięte zostaną na korzyść osoby oskarżonej.

Jak zebrać dowody?

Prawnik pomoże oczywiście ofierze podjąć odpowiednie działania, dzięki czemu będzie można zebrać dowody na winę oskarżonego, jednak trzeba być przygotowanym na to, iż może to trwać nawet latami, a odszkodowanie uzyskane z tego tytułu nie będzie zbyt wysokie. Zawsze można wtajemniczyć w sprawę kogoś z zewnątrz, opowiedzieć o swoim problemie koleżance z pracy, która może czyhać na ruch przestępcy w pobliżu, a gdy dojdzie do molestowania seksualnego będzie mogła zostać wykorzystana w roli świadka przed sądem. W pomieszczeniach, gdzie dochodzi do takiego molestowania seksualnego można też zainstalować kamerki, dzięki czemu wszystko zostanie nagrane, można też wynająć prywatnego detektywa, który będzie w stanie pomóc ofiarom molestowania seksualnego, tak aby sprawiedliwość wreszcie zwyciężyła. Ofiara powinna też gromadzić wszelkie wiadomości ze strony przestępcy oraz nagrania każdej rozmowy, aby mieć dowody przed sądem na winę oskarżonego. Potem są one badane przez specjalne grono biegłych.

Inne przestępstwa

Często z molestowaniem seksualnym w parze idą również inne przestępstwa, takie jak:

– groźby,

– zastraszanie,

– poniżanie.

Warto więc odnieść się również do tych przestępstw, na co prawnik ofiary powinien zwrócić uwagę, ponieważ w ten sposób można jeszcze bardziej ukarać oskarżonego, który trafi do więzienia na długie lata. Najważniejszym dowodem w sprawie będzie jednak zeznanie świadka, a więc tzw. osoby trzeciej, jednak często zdarza się tak, że takie osoby w obawie o swoje bezpieczeństwo, czy też utratę pracy nie chcą zeznawać przed sądem. Wtedy do gry powinien wejść jednak adwokat, aby zapewnić ochronę takiej osobie, ponieważ jej zeznania w sprawie mogą okazać się kluczowe. Warto zdobyć świadka, ponieważ wtedy zdecydowana większość spraw rozstrzygana jest na korzyść ofiary.

Prawa i obowiązki świadka w sądzie

Świadkiem w postępowaniu karnym może być każda osoba, która w ocenie organów sprawiedliwości może posiadać istotne i przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy informacje i została wezwana do organu w celu złożenia zeznań. Przepisy procedury karnej nakładają na osobę powołaną do sądu w charakterze świadka szereg obowiązków, których niewykonanie skutkuje odpowiedzialnością karną lub zastosowaniem kar porządkowych. Te same przepisy przyznają jednak świadkowi również prawa, z których może skorzystać.

Obowiązki świadka

1. Obowiązek stawiennictwa na wezwanie i pozostanie do dyspozycji sądu do zakończenia czynności procesowych.

Każda osoba wezwana do sądu w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na miejsce we wskazanej w wezwaniu godzinie. Z obowiązku bezpośredniego stawienia się na rozprawę świadka zwalnia jedynie choroba, trwałe kalectwo lub inna dająca się pokonać przeszkoda. Wówczas istnieje możliwość, by świadka przesłuchać w miejscu jego pobytu, bądź przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przesłuchanie na odległość.

Nie stawienie się na wezwanie lub oddalenie się z miejsca czynności, bez wcześniejszego zezwolenia, skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 10 tys. zł. Ponadto organ sprawiedliwości może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka na miejsce przeprowadzania czynności prawnych.

2. Obowiązek składania zeznań.

Każda osoba, która została wezwana w charakterze świadka ma obowiązek złożyć zeznania. Z kolei jeśli świadek bezpodstawnie odmawia złożenia zeznań i wyjaśnień, mimo pouczenia o spoczywającym na nim obowiązku, mogą zostać nałożone na świadka kary pieniężne do wysokości 10 tys. zł lub kary pozbawienia wolności do 30 dni.

3. Obowiązek złożenia przyrzeczenia

Złożenie przyrzeczenia następuje przed sądem lub wyznaczonym przez sąd miejscu, przy czym za zgodą obu stron można odstąpić od odbierania przyrzeczenia.

4. Obowiązek mówienia prawdy

Wezwany świadek ma obowiązek składania zeznań zgodnie z prawdą i niezatajania istotnych dla postępowania faktów i informacji. Świadek, który świadomie i umyślnie zataja prawdę lub zeznaje niezgodnie z prawdą podlega odpowiedzialności karnej, pozbawienia wolności do lat 3.

Rozbieżności ze stanem faktycznym wynikające z niewiedzy świadka, niepamięci lub też wadliwego postrzegania danych wydarzeń przez świadka nie stanowią czynu zabronionego, a więc nie podlegają karze.

Prawa świadka

1. Prawo do odmowy składania zeznań i uchylenia się od odpowiedzi na pytanie

Prawo do odmowy złożenia zeznań i uchylenia się od odpowiedzi stanowi jedno z najważniejszych praw świadka. Prawo takie przysługuje osobom najbliższym dla podejrzanego. Są nimi: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, rodzice, powinowaty w tym samym stopniu lub linii, osoba pozostająca w stosunku przysposobionym z podejrzanym, lub osoba pozostające we wspólnym pożyciu. Prawo do odmowy składania zeznań przysługuje również osobie, która w innej toczącej się sprawie została oskarżona o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

Ponadto świadek ma prawo bez podania przyczyny uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeśli mógłby w ten sposób narazić siebie lub bliską sobie osobę na odpowiedzialność karną.

2. Prawo do anonimowości

Świadek ma prawo do złożenia wniosku, aby czynność okazania, w którym przedstawiane są mu osoby do rozpoznania, przeprowadzona została z wyłączeniem możliwości rozpoznania świadka przez osobę rozpoznawaną.

3. Prawo do przesłuchania z wyłączeniem jawności

Świadek ma prawo żądać, by przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść jego zeznań naraża jego osobę i bliskich na hańbę i niebezpieczeństwo.

4. Prawo do zastrzeżenia danych dot. miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości sądu i prokuratury.

Świadek ma prawo zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania czy aktualnego miejsca pobytu do wyłącznej wiadomości sądu i prokuratury, jeśli istnieje realna i konkretna obawa użycia przemocy lub groźby wobec świadka lub jego najbliższych w związku z jego zeznaniami. Wszelkie pisma procesowe i wezwania kierowane są wówczas do instytucji, w której pracuje świadek lub na wskazany przez niego adres.

Grzywna – kiedy sąd może ją umorzyć?

Kara grzywny jest w wielu przypadkach bardzo surową karą, gdyż nie każdy posiada odpowiednie możliwości finansowe, aby móc taką grzywnę zapłacić na czas. Istnieją jednak pewne sytuacje, w wyniku których sąd może taką grzywnę umorzyć. Warto jednak współpracować wtedy ściśle z doświadczonym prawnikiem, aby ten poinstruował swojego klienta jakie kroki może podjąć, aby tak właśnie się stało. Bardzo ważne jest jednak to, iż taką ewentualność bierze się pod uwagę dopiero wtedy, gdy grzywna nie została zapłacona na czas. Wtedy sąd może zbadać różne okoliczności łagodzące i dokładnie zapoznać się ze sprawą osoby skazanej, dzięki czemu być może odstąpi od części grzywny, a w szczególnych przypadkach nawet od całości.

Klęska żywiołowa

Szczególnym przypadkiem może okazać się przede wszystkim klęska żywiołowa, a więc sytuacja na którą skazany nie miał jakiegokolwiek wpływu i jego rodzina może ucierpieć na tym, iż kara grzywny zostanie podtrzymana. Przykładem takiej klęski żywiołowej może okazać się np. pożar w domu rodzinnym skazanego, gdzie prawie wszystkie rzeczy spłonęły i sytuacja materialna oraz społeczna danej rodziny znacząco się pogorszyła, a spłacenie grzywny byłoby dla takiej rodziny jeszcze większym obciążeniem. W takich sytuacjach sąd ma pełne prawo odstąpić od wymierzenia kary grzywny. Oczywiście sąd musi dokładnie zbadać to, czy kary grzywny nie da się w jakiś sposób odroczyć, czy też rozłożyć jej na raty. Jeśli egzekucja okaże się w opinii sądu potencjalnie bezskuteczna, to kara grzywny zostanie wtedy umorzona, co jest bardzo dobrą wiadomością dla skazanego oraz członków jego rodziny. Najważniejsze jest to, aby osoba skazana nie przyczyniła się do pogorszenia sytuacji materialnej swojej rodziny, ponieważ wtedy może ponieść z tego tytułu jeszcze bardziej poważne konsekwencje prawne.

Weryfikacja sytuacji majątkowej

Sąd w pierwszej kolejności zweryfikuje sytuację majątkową osoby skazanej, a więc sprawdzi czy:

– taka osoba ma z czego zapłacić grzywnę,

– taka osoba ma odłożone jakieś środki finansowe, np. na lokatach bankowych,

– taka osoba ma jakieś inne zadłużenia.

Dzięki temu będzie można podjąć w tym zakresie rzetelniejszą decyzję, więc widać wyraźnie, że sprawę należy potraktować nad wyraz poważnie, gdyż często kara grzywny jest bardzo duża, może ona wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Wiadomo, że zapłacenie tak wysokiej sumy nie zawsze jest łatwą w realizacji czynnością, dlatego też brak uiszczenia takiej opłaty może równać się z tym, iż skazany nie miał możliwości, aby to zrobić, a sąd musi to zbadać przed wydaniem kolejnego wyroku w tej sprawie, np. związanego z umorzeniem kary grzywny.

Świadek w sądzie – jakie posiada prawa i obowiązki?

Dla każdej osoby wizyta w sądzie jest dość stresującym przeżyciem, dlatego też trzeba oczywiście odpowiednio się do niej przygotować, dzięki czemu można z pewnością przeżyć to doświadczenie zupełnie na luzie. Trzeba jednak mieć pojęcie o tym, jak zachowywać się w sądzie i jakie prawa oraz obowiązki posiada świadek w danej sprawie. Przede wszystkim osoba wezwana na świadka musi mówić prawdę, ponieważ zeznaje ona pod przysięgą, jeśli jest to rodzina oskarżonej osoby ma ona prawo do odmówienia składania wyjaśnień, ponieważ nie pogrąży w ten sposób swojego bliskiego. Wiele zależy od tego czego dotyczy sprawa, jeśli jest to np. sprawa o zabójstwo, to okoliczności są bardzo poważne i świadek musi zdawać sobie z powagi sytuacji, ponieważ od jego zeznań naprawdę wiele może zależeć i sąd będzie liczył na to, że świadek zezna wszystko zgodnie z prawdą.

Prawo do odmówienia odpowiedzi na poszczególne pytania

Świadek może również odmówić odpowiedzi na niektóre pytania, szczególnie jeśli:

– obrażają go,

– są niestosowne,

– świadek nie pamięta danego zdarzenia.

Jak widać wyraźnie wcale nie jest powiedziane to, że trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, ponieważ w przeciwnym wypadku można mieć duże problemy związane z odpowiedzialnością karną przed sądem. Nie wszystko da się zapamiętać, ale zatajanie prawdy również jest sporym przewinieniem, dlatego też przed takimi zachowaniami trzeba się wzbraniać, ponieważ można ponieść tego srogie konsekwencje, a raczej nikt nie chciałby doświadczyć tego na własnej skórze, bo grozi na to nawet więzienie.

Najważniejsze obowiązki

Najważniejszym obowiązkiem świadka oprócz tego, że musi mówić prawdę i nie może zatajać przed sądem żadnych informacji jest oczywiście to, że świadek musi stawić się na każdej rozprawie. Nie ma więc mowy o tym, że z jakiegoś powodu świadka nie będzie, zwłaszcza jeśli jest bardzo ważną osobą w sprawie. Oczywiście można poprosić o przełożenie przesłuchania z uwagi na zły stan zdrowia, itd. Trzeba jednak załatwiać to zgodnie z obowiązującym prawem, pamiętając o wszelkich formalnościach, wtedy też sąd może to wziąć pod uwagę i rozprawa będzie mogła być nawet przełożona w czasie. Czasami jednak można uniknąć odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, takie sytuacje mają miejsce szczególnie wtedy, gdy świadek zdecyduje się jednak w pewnym momencie powiedzieć prawdę i wyrazi skruchę. Czasami w grę wchodzi także to, iż zeznania świadka były mało istotne i nie miały one żadnego wpływu na rozwój sprawy, wtedy sąd również patrzy na taką osobę przychylniejszym okiem. W innym przypadku trzeba liczyć się z karą grzywny lub więzienia.