Wezwanie w formie świadka – brak stawiennictwa

Po otrzymaniu wezwania w charakterze świadka mamy obowiązek stawić się na przesłuchanie w miejscu i o czasie wyznaczonym w wezwaniu. Mało tego. Naszym obowiązkiem będzie także pozostanie do dyspozycji sądu, do czasu, aż zostaniemy z niego zwolnieni.

Należy też pamiętać o tym, że wezwanie musi być dostarczone z godnie z obowiązującymi przepisami. W innym wypadku nikt nie będzie miał prawa wyciągać konsekwencji, jeśli nie pojawiły się na rozprawie.

Jako prawidłowo doręczone uznaje się doręczenie wezwania za pokwitowaniem, za pośrednictwem policji, poczty, czy gońca sądowego.

Zawiadomienie wysłane listem poleconym, przykładowo za pośrednictwem poczty, zawsze posiada zwrotne potwierdzenie odbioru. Na nim należy złożyć swój podpis, a także wpisać dokładną datę.

W zawiadomieniu znajdziemy sygnaturę sprawy, adres sądu, w którym mamy stawić się na rozprawę, a także datę godzinę i numer sali.

Poza ogólnymi informacjami znajduje się tam także pouczenie dotyczące praw i obowiązków świadka, które koniecznie należy przeczytać.

W przypadkach nagłych dopuszcza się także wezwanie świadka w formie telefonicznej, lub za pomocą faksu.

Jeśli wyznaczony termin będzie kolidował z obowiązkami świadka, to osoba wezwana ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność. Najlepiej zrobić to telefonicznie. Należy wtedy zadzwonić do sekretariatu sądu bądź prokuratury i podać przyczynę i ustalić nowy termin złożenia zeznań. Z całego przebiegu rozmowy zostanie sporządzona notatka urzędowa i dołączona do akt.

Można również przesłać pocztą list, który będzie zawierał usprawiedliwienie. Może to być np. dowód zakupu biletu w tym terminie, bądź inny dowód potwierdzający niestawiennictwo.

Jeśli przyczyną naszej nieobecności jest choroba należy dostarczyć odpowiednie zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza biegłego, który będzie posiadał pozwolenie do wystawiania takich zaświadczeń. Lista tych lekarzy dostępna jest w sądach, bądź na ich stronach internetowych.

Jeśli natomiast nie usprawiedliwimy swojej nieobecności świadek może zostać ukarany karą początkową. Są nimi:

  • kara pieniężna, o wysokości do 10 000 zł,
  • zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka przez policję,
  • aresztowanie porządkowe, dokonywane jest, gdy świadek wielokrotnie nie stawia się na wezwanie bez usprawiedliwienia, bądź wtedy, gdy dwie wcześniej wymienione kary nie przyniosły zamierzonych oczekiwań. Może zostać zastosowana na okres nie dłuższy, niż 30 dni.

Warto zapamiętać, że karę pieniężną sąd uchyli, jeśli ukarany za niestawiennictwo dostatecznie się usprawiedliwi. Usprawiedliwienia należy dokonać w ciągu siedmiu dni od daty potwierdzającej doręczenie postanowienia o karze pieniężnej.

Jeśli celowo nie odbierzemy korespondencji ściagniemy sobie na głowę poważny problem. Po dwóch nieudanych próbach dostarczenia pisma, sąd uzna, że wezwanie zostało prawidłowo doręczone.